ការធានា

ឡាយសុន ផ្តល់ការធានាគុណភាពរយៈពេល 1 (មួយ) ឆ្នាំសម្រាប់ផលិតផលចាប់ពីថ្ងៃទិញរបស់អ្នក លើកលែងតែកត្តាខូចខាតរបស់មនុស្ស និងកត្តាគ្រោះថ្នាក់។សម្រាប់ការថែទាំកាន់តែប្រសើរ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកលេងកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងស្ថានភាពធម្មតា (មិនលើសពី 16 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ)។