ប្រវត្តិសាស្ត្រ

2021

បន្ត​ធ្វើការ

2018 ដល់ 2020

ប្រចាំឆ្នាំនៃការផ្សាភ្ជាប់ឈានដល់រាប់លាន

ខែធ្នូ 2017

ផ្លាស់ប្តូររោងចក្រថ្មី។

ខែកញ្ញា 2015

ផលិតកម្មប្រចាំខែឈានដល់ 300 ឈុត

ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2013

សាង​សង់​វិហារ

តុលា ២០០៨

Layson ចាប់ផ្តើមការិយាល័យ