ការត្រួតពិនិត្យគុណភាព

ដំណើរការអធិការកិច្ច

ការប្រជុំគំរូដំបូង

សំខាន់​ផ្ញើ​ស្តង់ដារ​គុណភាព​ដល់​កម្មករ​ទាំងអស់។

IQC

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចូល

IPQC

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពដំណើរការបញ្ចូល

OQC

ការត្រួតពិនិត្យគុណភាពចេញ

zGZAdC4WNS_small